POLITIKA OCHRANY SÚKROMIA

 

Od 25. mája 2018 sa bude uplatňovať Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len: GDPR/.

Ochrana informácií týkajúcich sa Používateľv webových stránok https://mebags.pl je pre nás veľmi dôležitá, preto vynakládame všetko úsilie, aby zaistiť ako najvyššiu úroveň bezpečnosti ochrany údajov nám zverených v súvislosti s využitím našich webových stránok. Táto Politika ochrany súkromia upresňuje a vysvetľuje pravidlá a rozsah spracovania nami Vašich osobných údajov so zohľadnením ustanovení GDPR.

Všeobecná informačná doložka

Podľa čl. 13 ods. 1-2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (Úradný vestník ÚE L 119 s. 1), ďalej len "GDPR", informujeme, že:

1. Správca osobných údajov
 1.      Správcom osobných údajov zhromaždených v súvislosti s využitím internetového obchodu https://mebags.pl je: Fashion Store Ewa Kołbon, so sídlom na adrese ul.Żabiniec 64/32, 31-215 Kraków   DIČ:7342981602  IČO: 121285747), (ďalej len: „Správcom.
 1.      Správcu môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: biuro@mebags.pl
 2.      Správca spracováva Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: „GDPR”).
2. Ciele a základy spracovania

Vaše osobné údaje budú spracúvane:

 1.      na účely správnej realizácie zmlúv uzavretých v rámci obchodu on-line prostredníctvom webových stránok https://mebags.pl/ /ďalej len: Webové stránky/ (právny základ čl. 6 ods. 1 písmeno b GDPR). Toto znamená, že sú tieto údaje potrebné najmä na vykonanie registrácie na Webových stránkach, uzavretia zmluvy, vyúčtovania, dodania objednaného tovaru, možnosti využitia všetkých spotrebiteľských oprávnení ako sú napr.  odstúpenie od zmluvy, zákonná záruka alebo záruka kvality.
 2.      na účely archivácie (dôkazovania), ktoré sú realizáciou nášho právne odôvodneného záujmu zabezpečenia informácie pre prípad právnej potreby dôkazania skutočnosti (právny základ čl. 6 ods. 1 písmeno f GDPR);
 3.      na prípadného zistenia, vymáhania alebo obhajovania nárokov, ktoré sú realizáciou nášho právne odôvodneného záujmu zabezpečenia informácie pre prípad právnej potreby dôkazania skutočnosti (právny základ čl. 6 ods. 1 písmeno f GDPR);
 4.      s cieľom obdržiavania informácií o novinkách a akciach, v podobe newslettera. K subskripcii newslettera Ewa Kołbon „MeBags“ dochádza na základe súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov - emailová adresa. Newsletter obsahuje vlastné obchodné infomácie týkajúce sa okrem iného propagácie alebo výpredaja (právny základ čl. 6 ods. 1 písmeno a GDPR)
 5.      Pokiaľ vyjaríte súhlas s obdržiavaním newslettera, budete mať právo odvolať súhlas v ľubovoľnom okamihu; pričom zrušenie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré sa uskutočnilo na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Súhlas môžete zrušiť odoslaním e-mailovej správy na adresu biuro@mebags.pl.
 6.      Zadanie osobných údajov uvedených v bode 2.5 vyššie je dobrovoľné, ale nutné na odoslanie newslettera. V prípade zrušenia súhlasu, prestaneme spracovávať Vaše osobné údaje.
 7.      s cieľom propagovať vlastnú značku ako aj budovať a udržiavať spoločnosť súvisiacu so značkou. Správca spraúva Vaše osobné údaje vtedy, ak navštivujete profily Správcu na sociálnych sietiach (Facebook a Instagram). Tieto údaje sú spracúvané výhradne v súvislosti s vedením profilu, vrátane s cieľom informovania Vás o činnosti Správcu a propagovaní rôznych udalostí výrobkov ako aj s cieľom komunikať s Vami prostredníctvom funkcionalít, ktoré sú dostupné v sociálnych sietiach (právny základ čl. 6 ods. 1 písmeno f GDPR).
3. Druh údajov, ktoré spracovávame

Správca spracováva nasledujúce osobné údaje, ktorých zadanie je nutné pre:

 1.      prihlásenie sa na Webové stránky:
 2.      meno a priezvisko
 3.      e-mailová adresa
 4.      nakupovanie na Webových stránkach:
 5.      meno a priezvisko
 6.      dodacia lehtota
 7.      telefónne číslo
 8.      e-mailová adresa
 9.      Voliteľne zadavané údaje:
 10.      Rodné číslo - v prípade, že žiadate vystavenie faktúry
 11.      DIČ - v prípade, že ako podnikateľ žiadate vystavenie faktúry
 12.      v prípade odstúpenia od zmluvy alebo uznania reklamácie, ak k vráteniu pohľadávky dochádza priamo na Váš bankový účet, prosíme o zadanie číslu účtu s cieľom vrátenia.
4. Právo podať námietku

V súvislosti s týmto, že je jedným zo základov spracovania právne odôvodnený záujem Správcu, tj. určenie, vymáhanie alebo obhajoba pohľadávok (čl. 6 od. 1 písmeno f GDPR) prislúcha Vám právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov.

5. Obdobie uchovávania dát
 1.      Obdobie spracovávania Vašich údajov závisí od druhu poskytovanej služby a cieľa spracovávania. Spravidla sú údaje spracovávané po dobu poskytovania služby alebo realizácie objednávky, k okamihu zrušenia vyjadreného súhlasu  alebo podania účinnej námietky proti spracovaniu údajov v prípadoch, keďje právnym základom spracovania odôvodnený záujem Správcu. Navyše budú Vaše osobné údaje spracovávané po dobu nevyhnutnú - v súlade s platnými právnymi predpismi - na ochranu našich práv a pohľadávok súvsiacich s realizáciou uzavretej zmluvy.
 2.      Obdobie uchovávania dát sa môže zakaždým predĺžiť o premlčaciu lehotu nárokovv, pokiaľ bude spracovávanie osobných údajov nevyhnutné pre vymáhanie prípadných nárokov alebo obhajoby Správcu proti takýmto nárokom.
 3.      Vaše osobné údaje môžu byťposkytnutné našim partnerom, čiže spoločnostiam, s ktorými spolupracujeme spájajúc produkty alebo služby: kuriérskej spoločnosti DPD Polska Sp. z o.o, so sídlom vo Varšave (02-274), pri ul. Mineralnej 15, DIČ: 526 020 41 10.
 4.      V súvislosti s realizáciou služeb budú osobné údaje poskytované vonkajším subjektom, najmä dodávateľom zodpovedným za obsluhu informatických systémov, subjektom ako sú banky a operátori platieb ako aj subjektom, ktoré posyktujú právne a účtovné služby.
6. Príjemcovia údajov
7. Prenášanie údajov do tretích štátov alebo mezinárodných organizácií

Neposkytujeme Vaše osobné údaje mimo územie Poľska, Európskej únie ani Európskeho hospodárskeho priestoru.

8. Práva súvisiace so spracovaním osobných údajov   

V súlade s GDPR Vám prislúcha:

 1.      právo na prístup k osobným údajom a obdržania ich kópie;
 2.      právo naopravu svojich údajov;
 3.      právo žiadať o obmedzenie spracovania údajov;
 4.      právo namietať proti spracovaniu údajov;
 5.      právo na prenos osobných údajov;
 6.      právo podať sťažnosť k Predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov alebo inému dozornému orgánu v prípade, že uzná, že sú údaje spracovávané v rozpore so zákonom.
9. Vaše osobné údaje spracovávame s Vašim súhlasom, vyjadreným okamihom registrácie na Webových stránkach a okamihom obchodu vykonaného na Webvých stránkach.

Vyjadrenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov je úplne dobrovoľné, avšak nedostatok súhlasu znemožňuje registráciu na Webových stránkach a nakupovania prostredníctvom webových stránok https://mebags.pl/

Vynaložíme všetko úsilie, aby zaistiť najúplnejšiu ochranu Vašich osobných údajov, v súlade s platnými právnymi predpismi. Pokiaľ napriek tomu máte za to, že spracúvam Vaše údaje v rozpore so zákonom, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov).

Pri ochrane Vašich osobných údajov používame takéto technické opatrenia a organizačné riešenia, ktoré Vám umožnia zaistiť vysokú úroveň spracovávania osobných údajov ako aj zabezpečiť proti prístupu neoprávnených osôb.

 

 

 

 

 

 

Facebook

Nastavenia

Menu

Vytvorte si účet zadarmo aby uložiť obľúbené veci.

Zaregistujte sa

Vytvorte si účet zadarmo aby používať zoznamy prianí.

Zaregistujte sa